جستجو

پیراهن چهار خانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو ملحفه پنبه ای و پارچه پنبه ایشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی

پیراهن چهارخانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن چهارخانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن چهارخانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن چهارخانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو ملحفه پنبه ای و پارچه پنبه ایشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی

پیراهن چهارخانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانی شستشو پیراهن پارچه پیژامه پیراهن و پارچه تترونشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی

پیراهن چهارخانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن چهارخانه ریز تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:چهارخانه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن راه راه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:راه راه یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانی شستشو ملحفه پنبه ای و پارچه پنبه ایشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه

پیراهن سفید تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیویژگی ها: بافته شده از ۱۰۰ درصد پنبه پارچه ساده c2 مناسب جهت ست های کژوال و کت

پیراهن طرحدار تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:طرحدار یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو ملحفه پنبه ای و پارچه پنبه ایشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی

پیراهن طرحدار تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:طرحدار یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن طرحدار تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:طرحدار یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن طرحدار تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:طرحدار یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن مردانه

شستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن مردانه

شستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-6
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9-1-1-1-1
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9-1-1-1-1-1
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9-1-1-1
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9-1-1
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9-1
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

SKU: 0357-9-1-1-1-1-1-1
جنس:پلی استر ویسکوز قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین : بلند مورد استفاده : روزمرهشستشو تا دمای 40c سفیدگری نشود اطوگری با درجه ۲ خشکشویی با حلال خشککن

پیراهن مردانه تافتکس

جنس:پنبه قد:روی باسن طرح پارچه:ساده یقه:برگردان فرم:معمولی قد استین:بلند مورد استفاده:روزمره مهمانیشستشو تا دمای 40c سفیدگری شود اطوگری با درجه بالا خشکشویی با حلال خشککن با دمای معمولیشناسنامه محصول
بروبالا